Hopp til hovedinnhold

Dette er viktig for oss

Odda vidaregåande skule skal vera ein inkluderande skule med høgt fagleg nivå, gode læringsresultat og framifrå trivsel. Visjonen vår er: Ein god stad å vera, ein god stad å læra.

Ved skulen vår får du:

 • Spennande og varierte studieretningar med stor breidde i val av fag innan kvar studieretning.
 • Ein triveleg skule med moderne utstyr.
 • Eit aktivt og inkluderande læringsmiljø i tett samarbeid med næringslivet og offentlege institusjonar. Vi har gode erfaringar med å finna rett læreplass for våre elevar. 
 • Dyktige og engasjerte lærarar som tek deg på alvor og gir god oppfølging. 
 • Ein skule som er engasjert i internasjonalt samarbeid og internasjonale prosjekt
 • Eit tilbod i nærmiljøet som gir mange moglegheitar mellom anna innan organisasjonar, musikk, kultur og idrett.

Vår utviklingsplan har fire fokusområde

 • Vi skal vera ein samansveisa skule
 • Vi skal ha ein vel fungerande organisasjon
 • Vi skal ha gode utdanningstilbod
 • Vi skal vera ein attraktiv samarbeidspartnar

Vi fokuserer på desse tiltaksområda

 • Vurdering for læring
 • Lokale utviklingsprosjekt der initiativet kjem frå dei ulike avdelingane (lærar-/leiarhald), og der kvart prosjekt omfattar eit avgrensa tal på elevar og lærarar

Styringssignal:

 • Vidareføre VFL-arbeidet:
  • Korleis finne felles kriterier for god vurdering på avdelingane, eller innanfor seksjonane? Kva skal vere kjenneteikn og/eller felles malar for god vurderingspraksis?
 • «Småprosjekt»:
  • Eksperimentering i undervisningspraksis.
  • Forpliktingar? Pr. klasse? Pr. seksjon? Pr. avdeling?