Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

Elev på Teknologi- og industrifag arbeider

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje teknologi- og industrifag?

Ønskjer du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og køyretøy? Du bør ha praktisk sans, vere nøyaktig, ha godt handlag og kunne arbeide sjølvstendig og i team. Har du interesse av å arbeida med teknologisk utstyr i jobben din, kan dette vere programområdet som passar for deg.

Eit fagbrev innan teknologi- og industrifag gjev deg gode moglegheiter for jobb i vår region og elles i landet. Det gjev også høve til å utdanna deg vidare til dømes med teknisk fagskule eller ingeniørskule. På vilbli.no kan du lese meir om teknologi- og industrifag.

Sjå meir om korleis det er å vere elev ved teknologi- og industrifag på skulen vår:


Vi tilbyr

Odda vidaregåande skule har lang tradisjon med opplæring innan industrifag. Industrien i regionen vår har stort behov for å rekruttere lærlingar til dei ulike retningane vi tilbyr. Vi har godt utstyrte lokale og dyktige lærarar med mykje erfaring frå ulike industriar.

Hos oss kan du søkja:

  • vg1 Teknologi- og industrifag
  • vg2 Industriteknologi
  • vg2 Kjemiprosess og laboratoriefag

Søk opptak hos vigo.no

Første skuleåret (vg1)

Teknologi- og industrifag er felles basisutdanning for mange yrke med arbeidsplassar i industriverksemder, på skip, i installasjonar for produksjon av olje og gass, i små og store verksemder og alle typar kjøretøy og anleggsmaskiner. Gjennom ei praktisk, variert og teknisk grunnopplæring får du ei brei plattform for vidare yrkesval.

Omlag 70 % av timane i felles programfag arbeider du på verkstaden. Hovudområda i programfaga er:

  • Produksjon og tekniske tenester
  • Dokumentasjonsarbeid
  • Industriverksemd og maritime arbeidsplassar

Andre skuleåret (vg2)


Vg2 Industriteknologi

Programfaga i industriteknologi skal gje deg fagkompetanse som tilfredsstiller krav til høg teknisk standardisering, arbeidsprosedyrar og dokumentasjon. Samstundes skal det hjelpe til at mekaniske arbeidsplassar vert sikra og vidareutvikla.

Programmet skal vidareutvikle den faglege og sosiale kompetansen sett i høve til ei heilskapleg samfunnsutvikling. Det vert lagt vekt på at du skal tileigna deg krava til kvalitetsbevisst arbeid gjennom bruk av teknologiske hjelpemiddel, prosedyrar, dokumentasjonar og  teikningar. Programfaga skal fremje evne til å arbeide sjølvstendig, tenkje kreativt, vere ansvarsbevisst, reflekterande og miljøbevisst.

I opplæringa vert det lagt vekt på å få tryggleik og kjennskap til internasjonale standardar og retningsliner. Der vert det stilt krav til profesjonell yrkesutøving og økonomisk forståing. Eit viktig perspektiv i opplæringa er utvikling av lojale og stolte fagarbeidarar som viser respekt for menneskje, heilskapleg forståing av miljø, maskinar og utstyr.

Vg2 Kjemiprosess og laboratoriefag

Programfaga i kjemiprosess og laboratoriefag skal gje deg ei praktisk og variert opplæring innan kjemiske og metallurgiske produksjonsmetodar. Gjennom programfaget vil du få utvida prosessforståing, kostnads- og miljøforståing og i tillegg kritisk vurderingsevne og evne til problemløysning. Praktisk arbeid saman med andre vil stimulere til respekt, toleranse, likeverd, samarbeid og kommunikasjon.

Opplæringa tek sikte på at du skal lære å arbeide sjølvstendig etter prosedyrar og standardar, få ei positiv haldning til HMT- arbeid, rapportere feil og avvik og få ei god oppleving av toleranse, menneskeverd og arbeidsmoral. Opplæringa skal gje elevane praktiske dugleikar ved hjelp av forsøk, arbeid i verkstad, laboratorium og prosesshall.

Elev arbeider i smia

Kryssløp til vg2 smedfag

Vi har landsline i smedfag på vg2. Programområdet bygger på vg1 teknologi- og industrifag eller vg1 design og handverk.

TIF2.JPG

Vegen vidare

Etter to år på skule kan du søkje læreplass i ei godkjent lærebedrift. 

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.