Hopp til hovedinnhold

Velkommen til elevar på studie og idrett

Informasjon om skulestart 17. august

Velkommen.

Me ynskjer deg velkommen som elev ved programområdet

Studiespesialisering ved skulen vår.

Skulen har lang tradisjon innan studiespesialisering som førar fram til generell studiekompetanse. Du får moglegheit til å velje fag som gjev særskilt studiekompetanse, som realfag eller språk, samfunn og økonomi. Me tilbyr ei allsidig og god utdanning som du kan nytta dersom du ønskjer å studera ved universitet eller høgskule seinare. Me har gode fasilitetar og dyktige lærarar med mykje kunnskap og kompetanse innan dei ulike programområda

Me tilbyr:

  • Ein nyoppussa skule med nytt og oppgradert utstyr.
  • Ein allsidig og spennande skulekvardag.
  • Varierte arbeidsoppgåver som er kopla til læreplanane våre.
  • Engasjerte og gode lærarar som er oppteken av at du når læreplanmåla.

Me ventar av deg:

  • Trivs med ein hektisk og aktiv skulekvardag.
  • Systematisk, nøyaktig, presis og oppteken av å gjere ditt beste.
  • Ryddig og strukturert og har med deg nødvendig utstyr til undervisninga.
  • Klarar å leggje vekk mobiltelefon i undervisningstida.
  • Oppteken av eit godt skule- og klassemiljø, og kan innrette deg til skulereglementet vårt.
  • Bidreg til at det er ryddig og god orden.

Fyrste skuledag vil du få ein gjennomgang av timeplanar, årsplanar, omvising på skulen, verte kjent med kvarandre og introduksjon i faga. Du vil og få all den informasjonen du treng kring utstyr og organisering.

Obs:

Med ein gong du har fått tildelt skuleplass og har takka ja, kan du bestille datamaskin og søkje lånekassen om t.d. utstyrsstipend.

Me viser til informasjon på Vestland Fylkeskommune sine sider angåande elev-pc: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/

Me ber dykk lese gjennom kva som står her, og særleg det som står under fana «Val av maskin».

 

Me ynskjer deg hjarteleg velkomen!

 

Helsing

Jan-Eirik, Marte, Unni, Ingrid, Tone, Hilde, Åge, Thor, Hildegunn, Olav, Ketil, Elisabeth, Cindy, Vegard, Synnøva Gro, Brita, Tor Helge og Grete (avdelingsleiar)